Bronnen

Bronnen

Bronnen

Bronnen

Terug naar het Hoofdmenu

Terug naar het Hoofdmenu

Deze pagina geeft een overzicht van de gebruikte bronnen voor deze Bijbelstudie.

 

 

 

 

 

 

De volgende bronnen zijn gebruikt voor deze studie
Boek / bijdrage Naam schrijver / org.
ISBN nummer / Site / Uitgever
Authenticity of the Book of Genesis Bill Cooper Goodreads
Bijbel Image Nieuwe Bijbel Vertaling https://henk-schouten.nl/
Bloed Glucose niveau metingen, Automatisch Science Alert Blood Glucose Levels
Contact foto Switching Board Rotterdam Telecommunicatie museum Houweling
Evolutie: Wetenschap of Dwaling Dr. J. R. Howitt Gideon
Evolution: A theory in crisis Michael Denton
Fossielen: Sleutel tot het Heden. Evolutie / Schepping Richard B. Bliss, Gary E. Parker en Duane T. Gish Telos
Genesis en Archeologie Dr. Howard F. Vos
Genesis en Geologie DVD Vingerafdruk van de Schepping en De jonge leeftijd van de aarde Schepping of Evolutie
Genesis Flood John C. Whitcomb and Henry M. Morris
Gevaren van Evolutie DVD www.drdino.nl
Leugen Evolutie Ken Ham Logos
Middle East Update Amir Tsarfati Behold Israel
Moderne Wetenschap in de Bijbel Drs. Ben Hobrink Vergadering.nu
Ontstaan van de wereld de Bijbel open
Oorsprong Evolutie Schepping. Twee modellen Richard B. Bliss Logos
Oorsprong van het Leven. Evolutie / Schepping Richard B. Bliss en Gary E. Parker Telos
Schoolbus Amir Tsarfati Behold Israel
Scientific Creationism
Stof en Stenen Archeologie en het Oude Testament A. R. Millard
Studiemateriaal Ds. Arnold Wagenmakers
Verschillende Images Google https://www.google.nl/
World Economic Forum Op 200 niveaus de wereld totaal te veranderen Strategic Intelligence
Zondvloed DVD  Afrekenen met miljoenen jaren Dr. Terry Mortenson Answers in Genesis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In onderstaande tabel worden een klein aantal profetieën, die in het Oude en Nieuwe Testament staan vernoemd en zijn vervuld. De cursief gedrukte tekst wordt ook behandeld door Arnold in studiedeel 2 (profetieën).

Messiaanse Profetieën in het Oude Testament en de vernoeming in het Nieuwe Testament
Volg
nummer
Profetie Bijbeldeel
Vervulling
1. En Ik zal vijandschap teweegbrengen tussen u en de vrouw, en tussen uw nageslacht en haar Nageslacht; Dat zal u de kop vermorzelen, en u zult Het de hiel vermorzelen. Gen. 3:15 spijkers door de hiel kruisiging van Christus
2. Een Profeet uit uw midden, uit uw broeders, zoals ik, zal de HEERE, uw God, voor u doen opstaan; naar Hem moet u luisteren, Deut. 18:15 Joh. 1:45, 46
3. Ik zal het besluit bekend maken: U bent mijn Zoon, Ik heb U heden verwekt. Ps. 2:7 Matt. 3:17, Hand. 13:33 en Hebr. 1:5
4. U hebt alles onder zijn voeten gelegd. Ps. 8.7 1 Corr. 15:27 en Hebr. 2:8
5. Want U zult mijn ziel in het graf niet verlaten, U laat niet toe dat Uw Heilige ontbinding ziet. Ps. 16:10 Mark. 16:6,7 en Hand 13:35
6. Mijn God, mijn God, waarom hebt U mij verlaten, bent U ver van mijn verlossing, van de woorden van mijn jammerklacht? Ps. 22:1 Matt. 27:46 en Mark. 15:34
7. Allen die mij zien, bespotten mij; Ps. 22:7,8 Matt. 27:39-43 en Luk. 23:35
8. Zij hebben Mijn handen en Mijn voeten doorboord Ps. 22:16 Joh. 20:25,27 en Hand. 2:23
9. Zij verdelen mijn kleding onder elkaar Ps. 22:18 Matt. 27:35,36
10. Hij bewaart al zijn beenderen, niet één daarvan wordt gebroken. Ps. 34:20 Joh. 19:32, 33, 36
11. Wie mij zonder reden haten Ps. 35:19 Joh. 15:25
12. Toen zei Ik: Zie, Ik kom, in de boekrol is over Mij geschreven. Ik vind er vreugde in, Mijn God, om Uw welbehagen te doen; Ps. 40:7,8 Hebr. 10:7
13. Zelfs de man met wie ik in vrede leefde, op wie ik vertrouwde, die mijn brood at, heeft zich tegen mij gekeerd. Ps. 41:9 Joh. 13:18
14. Uw troon, o God, bestaat eeuwig en altijd; Ps. 45:6 Hebr. 1:8
15. Maar God zal mijn ziel verlossen uit de greep van het graf, want Hij zal mij opnemen. Sela Ps. 49:16 1 Corr. 15:3-6
16. U bent opgevaren naar omhoog, Ps. 68:18 Ef. 4:8
17. Want de ijver voor Uw huis heeft mij verteerd; Ps. 69:9 Joh. 2:17
18. Ja, zij hebben mij gal als mijn voedsel gegeven, in mijn dorst hebben zij mij zure wijn laten drinken. Ps. 69:21 Matt. 27:34 en Joh. 19:28-30
19. Laten zijn dagen weinig zijn en laat een ander zijn ambt nemen. Ps. 109:8 Hand. 1:20
20. totdat Ik Uw vijanden gemaakt zal hebben tot een voetbank voor Uw voeten. Ps. 110:1 Hand. 2:34, 35
21. U bent Priester voor eeuwig, naar de ordening van Melchizedek. Ps. 110:4 Hebr. 5:6; 6:20; 7:17
22. De steen die de bouwers verworpen hadden, is tot een hoeksteen geworden. Ps. 118:22 Matt. 21:42 en Hand 4:11
23. Gezegend wie komt in de Naam van de HEERE! Ps. 118:26 Matt. 21:9
24. Uw ogen hebben mijn ongevormd begin gezien, en zij alle werden in Uw boek beschreven, de dagen dat zij gevormd werden, toen er nog niet één van hen bestond. Ps. 139:16
25. Daarom zal de Heere Zelf u een teken geven: Zie, de maagd zal zwanger worden. Zij zal een Zoon baren en Hem de naam Immanuel geven. Jes. 7:14 Matt. 1:20-23
26. De voorgaande dingen – zie, ze zijn gekomen! Nieuwe dingen verkondig Ik; voordat ze ontkiemen, doe Ik ze u horen.
Jes. 42:9 ?????? zaad dat zich ontkiemt
27. Zo zullen wie door de HEERE zijn vrijgekocht, terugkeren en met gejuich in Sion komen. Eeuwige blijdschap zal op hun hoofd zijn, vreugde en blijdschap zullen zij verkrijgen, verdriet en gezucht zullen wegvluchten. Jes. 51:11 De staat Isrtaël wordt na de vreselijke holocaust opnieuw op 14 mei 1948 gevestigd.
28. Gestalte of glorie had Hij niet; als wij Hem aanzagen, was er geen gedaante dat wij Hem begeerd zouden hebben. Hij was veracht, de onwaardigste onder de onwaardigste onder de mensen, een Man van smarten, bekend met ziekte, en als iemand voor wie men het gezicht verbergt; Hij was veracht en wij hebben Hem niet geacht.Voorwaar, onze ziekten heeft Híj op Zich genomen, onze smarten heeft Hij gedragen. Wíj hielden Hem echter voor een geplaagde, door God geslagen en verdrukt.Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen. Jes. 53:2-5 Ps. 22:7,8,
Jes. 49:7; 52:14,
Mark. 9:12,
Matt. 8:1; 8:17,
Rom 4:25,
1 Corr. 15:3 en
1 Petr. 2:24
29. Ik zal u omkeren, Ik zal haken in uw kaken slaan en Ik zal u doen uittrekken: u, met heel uw leger, paarden en ruiters, allen uitmuntend gekleed, een grote strijdmacht met grote en kleine schilden, die allen het zwaard hanteren.

Ik zal u omkeren, Ik zal haken in uw kaken slaan en Ik zal u doen uittrekken: u, met heel uw leger, paarden en ruiters, allen uitmuntend gekleed, een grote strijdmacht met grote en kleine schilden, die allen het zwaard hanteren. Bij hen zijn Perzen, Cusjieten en Puteeërs, allen met schild en helm, Gomer met al zijn troepen, Beth-Togarma, in het uiterste noorden, het uiterste noorden met al zijn troepen, vele volken met u.

Ezech. 38:2, 4-6
30. En u, Bethlehem-Efratha, al bent u klein om te zijn onder de duizenden van Juda, uit u zal Mij voortkomen Micha 5:1
31. Juich, dochter van Jeruzalem! Zie, uw Koning zal tot u komen, rechtvaardig, en Hij is een Heiland, arm, en rijdend op een ezel, op een ezelsveulen, het jong van een ezelin. Zach. 9:9 Matt. 21:7-9
32. Dan zal Ik alle heidenvolken verzamelen voor de strijd tegen Jeruzalem. De stad zal ingenomen worden, de huizen zullen geplunderd, en de vrouwen zullen verkracht worden. De helft van de stad zal in ballingschap wegtrekken, maar het overige van het volk zal niet uitgeroeid worden uit de stad.
Dan zal de HEERE uittrekken en tegen die heidenvolken strijden, zoals de dag dat Hij streed, op de dag van de strijd. Op die dag zullen Zijn voeten staan op de Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt, ten oosten ervan. Dan zal de Olijfberg in tweeën gespleten worden naar het oosten en naar het westen. Er zal een zeer groot dal ontstaan, als de ene helft van de berg naar het noorden zal wijken en de andere helft ervan naar het zuiden.
Zach. 14:2-4 Hand 1:9
33. Maar over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem zal Ik de Geest van de genade en van de gebeden uitstorten. Zij zullen Mij aanschouwen, Die zij doorstoken hebben. Zij zullen over Hem rouw bedrijven, als met de rouwklacht over een enig kind; en zij zullen over Hem bitter klagen, zoals men bitter klaagt over een eerstgeborene. Zij zullen Mij aanschouwen, Die zij doorstoken hebben. Zij zullen over Hem rouw bedrijven, als met de rouwklacht over een enig kind; en zij zullen over Hem bitter klagen, zoals men bitter klaagt over een eerstgeborene. Zach. 12:10 Joh. 19:37;
Openb. 1:7 en
Openb. 19:6, 7
34. Wanneer u dan de gruwel van de verwoesting, waarover gesproken is door de profeet Daniël, zult zien staan op de heilige plaats – laat hij die het leest, daarop letten! – laten dan zij die in Judea zijn, vluchten naar de bergen. Wie op het dak is, moet niet naar beneden gaan om iets uit zijn huis te halen, en wie op de akker is, moet niet terugkeren naar wat hij achterliet om zijn kleren te halen. Maar wee de zwangeren en de zogenden in die dagen! En bid dat uw vlucht niet zal plaatsvinden in de winter en ook niet op een sabbat. Want dan zal er een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is vanaf het begin van de wereld, tot nu toe, en zoals er ook nooit meer zijn zal.En als die dagen niet ingekort werden, zou er geen vlees behouden worden; maar ter wille van de uitverkorenen zullen die dagen ingekort worden. Matt. 24:15-22 Dan. 9:27; Hand. 1:12;
Dan. 12:1; Openb. 13:11-14