Encyclopedie Index

Encyclopedie Index

Encyclopedie Index

Encyclopedie Index

De Encyclopedie Index is een index op ongeveer 500 onderwerpen die in de Bijbel worden genoemd. De pagina die hoort bij elk onderwerp in deze index geeft een uitleg over dat onderwerp. Binnen die uitleg vind je mogelijk nog een andere link naar een ander onderwerp nauw verwant aan het onderwerp dat jij op dat moment raadpleegt.

Ga naar de site Bijbelonderzoek

Ga naar de site Bijbelonderzoek

Door op een bepaald onderwerp te dubbelklikken of het scherm aan te raken, wordt meer informatie gegeven over dat onderwerp, soms uitgelegd door een tekening. De informatie en de tekeningen zijn vrij te gebruiken onder de voorwaarde dat de bron van de informatie wordt vermeld in de publicatie (zie Auteursrecht op de contactpagina):

Bijbelse Encyclopedie op het profetische woord
https://jvwing.nl/bijbelse-encyclopedie/

De basisinformatie komt uit het boek van de heer C. van der Haagen ISBN 90-6451-017-2 gepubliceerd door het Zoeklicht en vrijwel alle tekeningen zijn gemaakt door Hans van Wingerden.

INDEX op het Profetisch Perspectief zoals dat in de Bijbel staat aangegeven:

AAA Nederlandse index voor de letter A
Onderwerp Verwijzing
Aardbevingen
Aartsengel zie engelen
Abaddon
Abyssus zie Afgrond
Afgrond
Afval
Aioon zie Eeuw
Alexander de Grote
Algemene verzoening en alverzoeningsleer, Het verschil tussen
Allegorie
Alpha en Omega
Alsem
Ammi
Antichrist
Antiochus Epifanus
Apollyon zie Abaddon
Armageddon
˽„˽Armageddon in de typen zie ook Armageddon
˽„˽Schriftplaatsen over Armageddon zie ook Armageddon
Assur
Assyrië

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


BBB Nederlandse index voor de letter B
Onderwerp Verwijzing
Babylon
Bazuinen zie ˽„˽Zeven bazuinen
Bedelingen
Beeld van het beest
Beer zie ˽„˽Vier dieren uit de zee
Beest uit de aarde zie Valse profeet
Beest uit de zee
Bileam
Bloed maan zie Maansverduistering
Boeken
˽„˽Boek des levens zie ook Boeken
˽„˽Boeken in de hemel zie ook Boeken
˽„˽Boekrol zie Lam Gods
˽„˽Geopend boek zie ook Boeken
˽„˽Gerichtsboeken zie ook Boeken
Bok zie Ram en geitenbok
Boom des levens
Bozra
Bruid/Bruidegom
Bruiloft des Lams

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


CCC Nederlandse index voor de letter C
Onderwerp Verwijzing
Cherub zie Engelen
Chiliasme

 

 

 

 


 

DDD Nederlandse index voor de letter D
Onderwerp Verwijzing
Dag zie ook Laatste dagen
Dag der wrake van onze God zie Dag des Heren en Laatste dagen
Dag des Heren zie ook Laatste dagen
Dag des oordeels zie Dag des Heren en Laatste dagen
Dag Gods zie Dag des Heren en Laatste dagen
Dal
˽„˽Dal der beslissing zie ook Dal
˽„˽Dal des Dorswagens zie ook Dal
˽„˽Dal van Gogs menigte zie Gog en Magog
˽„˽Dal van het gezicht zie ook Dal
˽„˽Dal van Josafat zie ook Dal
˽„˽Doodsbeenderendal zie Doodsbeenderendal
˽„˽Vlakte van Jizreël zie Vlakte van Jizreël
Dan, Stam van Dan
Daniël
˽„˽Daniël, De staatsman zie ook Daniël
˽„˽Daniël, De profeet zie ook Daniël
˽„˽Daniël, Het boek zie ook Daniël
˽„˽Daniël twee zie statenbeeld uit Daniël 2 of Daniël
˽„˽Daniël zeven tot twaalf zie ook Daniël
Demonen zie Duivelen
Diabolos zie Duivelen
Diepten des satans
Dode zee
Dodenrijk
Donder
Doodsbeenderendal zie ook Dal
Draak
Drie zie Getallensymboliek
Drie dagen en drie nachten in het graf
Drie en half jaar
Drie onreine geesten
Droombeeld van Nebukadnezar zie statenbeeld uit Daniël 2
Duivelen
˽„˽Satans namen en bijnamen zie ook Duivelen
˽„˽˽„˽Beëlzebul zie ook Duivelen
˽„˽˽„˽Belial zie ook Duivelen
˽„˽˽„˽Briesende leeuw zie ook Duivelen
˽„˽˽„˽De boze zie ook Duivelen
˽„˽˽„˽Demonen zie ook Duivelen
˽„˽˽„˽Draak zie ook Duivelen
˽„˽˽„˽Duivel zie ook Duivelen
˽„˽˽„˽Engel des lichts zie ook Duivelen
˽„˽˽„˽God der eeuwen zie ook Duivelen
˽„˽˽„˽Oude slang zie ook Duivelen
˽„˽˽„˽Overste dezer wereld  zie ook Duivelen
˽„˽˽„˽Rijk der boze geesten zie ook Duivelen
˽„˽˽„˽Satan zie ook Duivelen
˽„˽˽„˽Vader der leugen zie ook Duivelen
˽„˽˽„˽Verzoeker zie ook Duivelen
Duizendjarig Rijk
˽„˽Heerlijkheid des Heren zie ook Duizendjarigrijk
˽„˽Israël in het DJR zie ook Duizendjarigrijk
˽„˽Kentekenen DJR zie ook Duizendjarigrijk
˽„˽Plaats gemeente in het DJR zie ook Duizendjarigrijk
˽„˽Schaduwen in het DJR zie ook Duizendjarigrijk
˽„˽Volkeren tijdens het DJR zie ook Duizendjarigrijk
˽„˽Waar rijk van Christus gevestigd zie ook Duizendjarigrijk
˽„˽Wanneer aanvang Christusrijk zie ook Duizendjarigrijk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


EEE Nederlandse index voor de letter E
Onderwerp Verwijzing
Edelgesteente
Eeuw
Eeuwigheid
Efeze zie ˽„˽Zeven gemeenten
Egypte
Eindtijd
Elia
Engel der gemeente
Engelen
˽„˽Engelen in de eindtijd zie ook engelen
˽„˽Ontstaan en bestaan der engelen zie ook engelen
˽„˽Orde van engelen zie ook engelen
˽„˽˽„˽Aartsengelen zie ook ˽„˽Orde van engelen
˽„˽˽„˽˽„˽Gabriël zie ook ˽„˽˽„˽Aartsengelen
˽„˽˽„˽˽„˽Michaël zie ook ˽„˽˽„˽Aartsengelen
˽„˽˽„˽Cherubs zie ook ˽„˽Orde van engelen
˽„˽˽„˽Engel des Heren zie ook ˽„˽Orde van engelen
˽„˽˽„˽Serafs zie ook ˽„˽Orde van engelen
˽„˽Wezen der engelen zie ook engelen
Eschatologie
Eufraat
Ezechiël

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


FFF Nederlandse index voor de letter F
Onderwerp Verwijzing
Figuurlijk of geestelijk, Letterlijk zie Letterlijk, figuurlijk of geestelijk
Filadelphia zie ˽„˽Zeven gemeenten
Fiolen

 

 

 

 


GGG Nederlandse index voor de letter G
Onderwerp Verwijzing
Gabriël   zie Engelen
Geestelijk; Letterlijk, figuurlijk of zie Letterlijk, figuurlijk of geestelijk
Geheimenissen mbt de Eindtijd
Geitenbok zie Ram en geitenbok
Gemeente; Opname der zie Opname der Gemeente
Genade tijd
Gericht
Getal 666
Getallen
Getallensymboliek
Getuigen zie Twee getuigen
Gevangenis zie Afgrond
Gezang van Mozes zie Lied van Mozes en van het Lam
Gezicht zie Visioen
Glazen zee
Gog en Magog
Gomer; Inhoudsmaat
Gomer; Volk
Gomer; Vrouw
Grieks-Macedonische rijk zie statenbeeld uit Daniël 2
Grote rossige draak zie Draak
Grote stad genaamd Sodom en Egypte zie Jeruzalem enVergeestelijken
Grote verdrukking
Grote witte troon zie Laatste oordeel
Gruwel der verwoesting

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


HHH Nederlandse index voor de letter H
Onderwerp Verwijzing
Hades zie Dodenrijk
Halleluja
Harmageddon zie Armageddon
Heerscharen
Heilig, Heiligen, Heiligheid
Hel
Hemel
Hoererij
Honden
Honderdvierenveertigduizend
Hongersnoden
Hooglied
Hoop
Horens

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


III Nederlandse index voor de letter I
Onderwerp Verwijzing
Israël en zijn land
˽„˽Belangrijke jaartallen zie ook Israël en Zijn land
˽„˽Beloofde land zie ook Israël en Zijn land
˽„˽Er komt een keer in Israëls lot zie ook Israël en Zijn land
˽„˽Gods verbonden met Israël zie ook Israël en Zijn land
˽„˽Hereniging van Israël en Juda zie ook Israël en Zijn land
˽„˽Hoop voor Israël zie ook Israël en Zijn land
˽„˽Israël een wondervolk zie ook Israël en Zijn land
˽„˽Israël en de grote verdrukking zie ook Israël en Zijn land
˽„˽Israël en de tijden der heidenen zie ook Israël en Zijn land
˽„˽Israël verstrooid, het land verwoest zie ook Israël en Zijn land
˽„˽Israël’s heerlijke toekomst zie ook Israël en Zijn land
˽„˽Israël’s positie in het verleden, heden en toekomst zie ook Israël en Zijn land
˽„˽Israël’s vijanden in de eindtijd zie ook Israël en Zijn land
˽„˽Israël’s weerspannigheid zie ook Israël en Zijn land
˽„˽Koning op Davids troon zie ook Israël en Zijn land
˽„˽Uitverkoren volk zie ook Israël en Zijn land
˽„˽Wederkeer en herstel zie ook Israël en Zijn land
˽„˽Zegen en vloek zie ook Israël en Zijn land

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


JJJ Nederlandse index voor de letter J
Onderwerp Verwijzing
Jaarweken
Jeruzalem
Jizreël zie Vlakte van Jizreël
Joden
Joël
Jongste dag zie Laatste oordeel
Jongste gericht zie Laatste oordeel
Judas, Brief van

 

 

 

 

 

 

 

 


KKK Nederlandse index voor de letter K
Onderwerp Verwijzing
Keursteen
Kleine horen
Koninkrijk Gods
˽„˽Gelijkenis 1: Zaaier Koninkrijk Gods Ds. T. Niemeijer studie1
˽„˽Gelijkenis 2: Onkruid tussen de tarwe Koninkrijk Gods Ds. T. Niemeijer studie2
˽„˽Gelijkenis 3: Mosterdzaad Koninkrijk Gods Ds. T. Niemeijer studie3
˽„˽Gelijkenis 4: Zuurdesem Koninkrijk Gods Ds. T. Niemeijer studie4
˽„˽Gelijkenis 5: Verborgen schat Koninkrijk Gods Ds. T. Niemeijer studie5
˽„˽Gelijkenis 6: Parel van grote waarde Koninkrijk Gods Ds. T. Niemeijer studie6
˽„˽Gelijkenis 7: Visnet Koninkrijk Gods Ds. T. Niemeijer studie7
˽„˽Koninkrijk der hemelen zie ook Koninkrijk Gods
˽„˽Koninkrijk der hemelen opgelost in het Koninkrijk Gods zie ook Koninkrijk Gods
˽„˽Koninkrijk Gods zie ook Koninkrijk Gods
˽„˽Koninkrijk van Christus zie ook Koninkrijk Gods
˽„˽Koninkrijk van de Vader zie ook Koninkrijk Gods
˽„˽Verschil tussen Koninkrijk Gods en Hemelen zie ook Koninkrijk Gods
Kronen
˽„˽Erekrans des roems zie ook Kronen
˽„˽Krans der heerlijkheid zie ook Kronen
˽„˽Krans der rechtvaardigheid zie ook Kronen
˽„˽Kroon des levens zie ook Kronen
˽„˽Onvergankelijke erekrans zie ook Kronen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


LLL Nederlandse index voor de letter L
Onderwerp Verwijzing
Laatste bazuin
Laatste dagen
˽„˽Dag des heils zie ook Laatste dagen
˽„˽Dag des Heren zie ook Laatste dagen
zie ook Dag des Heren
˽„˽˽„˽Dag der wrake van onze God zie ook ˽„˽Dag des Heren
zie ook Laatste dagen
˽„˽˽„˽Dag van Christus zie ook ˽„˽Dag des Heren
˽„˽˽„˽Dag des oordeels zie ook ˽„˽Dag des Heren
zie ook Laatste dagen
Laatste dingen
Laatste oordeel
Laatste ure
Lam Gods
Laodicea zie ˽„˽Zeven gemeenten
Leeuw van Juda
Letterlijk, figuurlijk of geestelijk
Leviatan
Lied van Mozes en van het Lam
Lo-Ammi zie Ammi
Loon zie Kronen
Lucifer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


MMM Nederlandse index voor de letter M
Onderwerp Verwijzing
Maan
Maansverduistering Zie document: Maansverduistering
Magog zie Gog en Magog
Maranatha
˽„˽Maranathabeweging zie ook Maranatha
˽„˽Maranathagedachte zie ook Maranatha
Medo-Perzische rijk zie Statenbeeld uit
Daniël 2
Megiddo
Menora Bij de Knesset
Mens der wetteloosheid zie Antichrist
Mens der zonde zie Antichrist
Merkteken van het beest
Mesech
Messias
Michael zie Engelen
Millennium
Moeder der hoeren zie Rome
Morgenster, De blinkende
Morgensterren
Mozes’ hemelvaart

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


NNN Nederlandse index voor de letter N
Onderwerp Verwijzing
Nacht
Nachtgezichten
Nachtwaken
Nicolaieten
Nieuwe hemel en aarde
Nieuwe Jeruzalem
Noachs dagen

 

 

 

 

 

 

 


OOO Nederlandse index voor de letter O
Onderwerp Verwijzing
Olam
Olijfberg
Ontelbare Schare
Oogst der aarde
Oor om te horen
Oordeelsdag zie Dag des Heren
Oordelen
˽„˽Laatste Oordeel zie ook Oordelen
˽„˽Oordeel over de volken zie ook Oordelen
˽„˽Oordeel over de werken zie ook Oordelen
˽„˽Oordeel over de zonden zie ook Oordelen
˽„˽Oordeel over Israël zie ook Oordelen
˽„˽Oordelen / veroordelen zie ook Oordelen
Oostelijke zee zie Dode Zee
Openbaring van Johannes
Opname der gemeente
Opstanding
˽„˽Eerste opstanding zie ook Opstanding
˽„˽Tweede opstanding zie ook Opstanding
Oude van dagen
Oudsten; Vierentwintig

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


PPP Nederlandse index voor de letter P
Onderwerp Verwijzing
Paradijs
Parousia
Patmos
Pergamum zie ˽„˽Zeven gemeenten
Poel des vuurs zie Hel
Post-Millennialisme zie Millennium
Pre-Millennialisme zie Millennium
Profeet
Profetieën
Put des afgronds zie Afgrond

 

 

 

 

 

 

 

 

 


QQQ Nederlandse index voor de letter Q
Onderwerp Verwijzing

 

 


RRR Nederlandse index voor de letter R
Onderwerp Verwijzing
Ram en Geitenbok
Rechterstoel van Christus
Rode maan zie maansverduistering
Rome
Romeinse rijk
Ruiterstoet uit Openbaring
˽„˽Ruiter op het witte paard zie ook Ruiterstoet uit Openbaring
˽„˽Ruiter op het rossige paard zie ook Ruiterstoet uit Openbaring
˽„˽Ruiter op het zwarte paard zie ook Ruiterstoet uit Openbaring
˽„˽Ruiter op het vale paard zie ook Ruiterstoet uit Openbaring
Rusland zie Gog en Magog

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


SSS Nederlandse index voor de letter S
Onderwerp Verwijzing
Sabbat
Sardes zie ˽„˽Zeven gemeenten
Satan zie Duivelen
Schaal zie
˽„˽Zeven toornschalen
Schare zie Ontelbare schare
Seraf zie Engelen
Sinear
Sion
Slang, Oude zie Draak
Sleutel
Smyrna zie ˽„˽Zeven gemeenten
Sodom en Egypte;
Grote stad genaamd
zie Jeruzalem
zie Vergeestelijken
Stadie
Statenbeeld uit Daniël 2
Sterren

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


TTT Nederlandse index voor de letter T
Onderwerp Verwijzing
Talent als gewicht
Tekenen der tijden
˽„˽Aardbevingen zie ook Tekenen der tijden
˽„˽Antisemitisme zie ook Tekenen der tijden
˽„˽Geloofsafval zie ook Tekenen der tijden
˽„˽Hongersnoden zie ook Tekenen der tijden
˽„˽Oorlogen en geruchten van oorlogen zie ook Tekenen der tijden
˽„˽Pestziekten zie ook Tekenen der tijden
˽„˽Teken van de vijgenboom zie ook Tekenen der tijden
˽„˽Valse profeten en christussen; Verleiding door zie ook Tekenen der tijden
˽„˽Wetsverachting zie ook Tekenen der tijden
Tempel uit Ezechiël
Tempelbeek
Theocratie zie Koninkrijk Gods
Thyatira zie ˽„˽Zeven gemeenten
Tien zie Getallensymboliek
Tien horens zie Horens
Tien tenen zie statenbeeld uit Daniël 2
Tienstammenrijk Israël
˽„˽Hereniging der 12 stammen zie ook Tienstammenrijk Israël
˽„˽Scheuring van het rijk zie ook Tienstammenrijk Israël
˽„˽Tien stammenrijk zie ook Tienstammenrijk Israël
Tijden der heidenen
Tijden in Daniël en Openbaring
˽„˽1290 dagen in Daniël zie ook Tijden in Daniël en Openbaring
˽„˽1335 dagen in Daniël zie ook Tijden in Daniël en Openbaring
˽„˽2300 avonden en morgens in Daniël zie ook Tijden in Daniël en Openbaring
˽„˽Tijd en tijden en halve tijd in Daniël 7 zie ook Tijden in Daniël en Openbaring
˽„˽Tijd en tijden en halve tijd in Daniël 12 zie ook Tijden in Daniël en Openbaring
˽„˽0,5 uur in Openbaring zie ook Tijden in Daniël en Openbaring
˽„˽1 uur in Openbaring zie ook Tijden in Daniël en Openbaring
˽„˽1 dag in Openbaring zie ook Tijden in Daniël en Openbaring
˽„˽3,5 dag in Openbaring zie ook Tijden in Daniël en Openbaring
˽„˽5 maanden in Openbaring zie ook Tijden in Daniël en Openbaring
˽„˽10 dagen in Openbaring zie ook Tijden in Daniël en Openbaring
˽„˽42 maanden in Openbaring zie ook Tijden in Daniël en Openbaring
˽„˽1000 jaar in Openbaring zie ook Tijden in Daniël en Openbaring
˽„˽1260 dagen in Openbaring zie ook Tijden in Daniël en Openbaring
˽„˽Tijd en tijden en halve tijd in Openbaring zie ook Tijden in Daniël en Openbaring
Togarma
Toornschalen zie Zeven in de Openbaring
Twee getuigen
Twee olijfbomen en kandelaren
Tweede dood

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


UUU Nederlandse index voor de letter U
Onderwerp Verwijzing
Ure der verzoeking
Uur, ure zie Laatste ure

 

 

 

 


VVV Nederlandse index voor de letter V
Onderwerp Verwijzing
Valse profeet
Valse profetie
Veertig zie Getallensymboliek
Verborgen manna
Verdrukking zie Grote verdrukking
Vergaan der wereld zie Wereldondergang
Vergeestelijken
Verschijning van Christus
Verstrooiing
Vertrekking van zinnen zie ook Zinsverrukking
Vervolging
Verzegeling zie Honderdvierenveertigduizend
Vier zie Getallensymboliek
Vier dieren
˽„˽Vier dieren in de hemel zie ook Vier dieren
˽„˽Vier dieren uit de zee zie ook Vier dieren
Vier ruiters
Vierentwintig oudsten zie Oudsten; Vierentwintig
Vijgenboom
Visioen
Vlakte van Jizreël
Volkerengericht
Vrouw en de draak
Vrouw op het beest zie Babylon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


WWW Nederlandse index voor de letter W
Onderwerp Verwijzing
Wederkomst des Heren
˽„˽Wanneer wederkomst des Heren zie ook Wederkomst des Heren
˽„˽Hoe wederkomst des Heren zie ook Wederkomst des Heren
˽„˽Waar wederkomst des Heren zie ook Wederkomst des Heren
˽„˽Onder welke omstandigheden wederkomst des Heren zie ook Wederkomst des Heren
˽„˽Wat zal daarbij geschieden zie ook Wederkomst des Heren
Wederoprichting aller dingen
Wederopstanding zie Opstanding
Wee
Week zie Jaarweken
Wereld
˽„˽Oude wereld zie ook Wereld
˽„˽Toenmalige wereld zie ook Wereld
˽„˽Tegenwoordige wereld zie ook Wereld
˽„˽Nieuwe wereld zie ook Wereld
Wereldbeeld
Wereldgericht zie Laatste oordeel
Wereldondergang
Wereldrijken zie statenbeeld uit Daniël 2
Wet
Witte steen zie Keursteen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


XXX Nederlandse index voor de letter X
Onderwerp Verwijzing

 

 


YYY Nederlandse index voor de letter Y
Onderwerp Verwijzing

 

 


ZZZ Nederlandse index voor de letter Z
Onderwerp Verwijzing
Zacharia
˽„˽Nachtgezichten:De ruiters zie ook Zacharia
˽„˽Nachtgezichten:De horens en de smeden zie ook Zacharia
˽„˽Nachtgezichten:De man met het meetsnoer zie ook Zacharia
˽„˽Nachtgezichten:Jozua gerechtvaardigd zie ook Zacharia
˽„˽Nachtgezichten:De kandelaar en de twee olijfbomen zie ook Zacharia
˽„˽ Nachtgezichten:De vliegende boekrol zie ook Zacharia
˽„˽Nachtgezichten:De vrouw en de Efa zie ook Zacharia
˽„˽Nachtgezichten:De vier wagens zie ook Zacharia
˽„˽Godsspraken:Vasten, Heils beloften zie ook Zacharia
˽„˽Godsspraken:Over Christus, Koning en Herder zie ook Zacharia
˽„˽Godsspraken:Over de eindtijd zie ook Zacharia
Zalig, Zaligheid
Zee
Zegel, Verzegelen
Zeshonderdzesenzestig zie Getal 666
Zeven zie Getallensymboliek
Zeven in de Openbaring
˽„˽Zeven Bazuinen zie ook Zeven in de Openbaring
˽„˽Zeven Donderslagen zie ook Zeven in de Openbaring
˽„˽Zeven Geesten Gods zie ook Zeven in de Openbaring
˽„˽Zeven Gemeenten zie ook Zeven in de Openbaring
˽„˽Zeven Gouden kandelaren zie ook Zeven in de Openbaring
˽„˽Zeven Horens zie ook Zeven in de Openbaring
˽„˽Zeven Koppen zie ook Zeven in de Openbaring
˽„˽Zeven Ogen zie ook Zeven in de Openbaring
˽„˽Zeven Sterren zie ook Zeven in de Openbaring
˽„˽Zeven Toornschalen zie ook Zeven in de Openbaring
˽„˽Zevenzegels zie ook
Zeven in de Openbaring
Zeventig jaarweken zie Jaarweken
Zinsverrukking
Zionisme
Zon der gerechtigheid
Zoon des verderfs zie Antichrist