Brief aan de Galaten

Brief aan de Galaten

De brief aan de Galaten aankondiging studie

De brief aan de Galaten aankondiging studie

Terug naar het Hoofdmenu

Terug naar het Hoofdmenu

Deze studie gaat over het Bijbelboek “De brief aan de Galaten” geschreven door Paulus.

De studie omvat 4 delen die aangeven wie Paulus is, het leven onder de wet en het leven in de Genade van de Heere Jezus. De studie is ontwikkeld en gepresenteerd door Ds. Henk Schouten in 2019.

 

 

 

Indeling pagina
Op deze pagina vind je in principe drie delen of segmenten:
1. het linkerdeel: Video van het betreffende studie-deel
2. het middendeel: Omschrijving van de inhoud van het betreffende studie-deel
3. het rechterdeel: De sheets van het betreffende studie-deel

Kijk en luister zelf wat de Bijbel zegt over de wet, de rechtvaardigheid en de Genade van Christus, door te dubbelklikken op de linkerfiguur van het betreffende studie-deel of met je vinger de figuur aan te raken. Wil je de Video zien klik dan op de linkerfiguur en / of wil je de Sheets zien klik dan op de rechterfiguur.

 

Video: De brief aan de Galaten studie deel 1

Video – De brief aan de Galaten studie deel 1

Deel 1
In de eerste studie wordt stil gestaan bij de volgende punten:
1. Wie was Paulus.
2. Wie waren de Galaten.
3. Wat is de actualiteit van de boodschap voor ons vandaag?

Sheets: De brief aan de Galaten Deel 1

Sheets: De brief aan de Galaten Deel 1

Korte inhoud deel 1
We zien in welke tijd Paulus leefde en hoe zijn relatie was met de apostelen. Paulus was een Romeinsburger en was van Joodse afkomst. Hij is geboren in Tarsus in Cilicië, dat ligt in Zuid / Midden Turkije. Paulus was een zeer gelovig man en is in Jeruzalem opgeleid door Gamaliël. Die opleiding was gericht op de Joodse wetten en cultuur. Dwz dat hij leefde volgense de wet zoals dat in het OT wordt aangegeven. Daar paste NIET de nieuwe leer over het volbrachte werk op Golgotha in, de genade voor Joden en niet Joden. Vanuit zijn traditionele opvattingen ging hij zeer voortvarend te werk om deze nieuwe geestelijk stroming te vernietigen. Hij ging naar Damascus om daar de Christenen te vervolgen. Juist op die weg werd hij geroepen door de Heer Jezus en werd hij van een bestrijder een Apostel. De bedoeling van de brief wordt uitgelegd en verwijst naar overeenstemming en de vrucht van de Geest. Daarbij komt uitvoerig aan de orde de “Jewish roots movement” (Joodse wortels en beweging). We zien in de tijd steeds weer bewegingen / ontwikkelingen van het ene uiterste naar het andere uiterste, lopende van Vrijzinnigheid, Charamatische beweging en een wens om terug te keren naar de Joodse tradities. Henk laat zien dat de Paulus daar juist discussie over heeft met de andere Apostelen. Ook zien we dat de anderen luisteren naar Paulus en het meningsverschil afsluiten met een handdruk.
Kijk en luister zelf naar de onderbouwing vanuit de Bijbel door op de linkerfiguur te dubbelklikken of met je vingers die figuur aan te raken. Wil je de sheets zien klik dan op de rechterfiguur.

 

De brief aan de Galaten studie deel 2

De brief aan de Galaten studie deel 2

Deel 2
De tweede studie gaat inhoudelijk in op de brief aan de Galaten. De volgende punten komen aan de orde:
1. De autoriteit van de Apostel
2. De eenheid

Sheets: De brief aan de Galaten Deel 2

Sheets: De brief aan de Galaten Deel 2

Korte inhoud deel 2
We lezen dat Paulus een apostel is. Voor de meesten van ons is die opmerking niet nieuw, Paulus is een apostel, wellicht weten we zelfs te zeggen: dat Paulus een Apostel voor de heidenen is. Toch zoomen we in deze studie hier even op in en kijken wat de Bijbel zegt over wat een apostel is.
De evangeliën leren ons dat er twaalf discipelen waren die tot de nauwe kring rond de Heere Jezus behoorden. Er waren veel meer volgelingen, maar deze twaalf nemen een bijzondere plaats in. Één van de twaalf, Mattias, wordt nader besproken, verder zien we dat Paulus niet in deze rij staat genoemd. Paulus is echter geroepen, gemandateerd, zijn volmacht heeft hij gekregen niet door mensen, maar door de Heere. Er is heel wat te doen geweest over het apostelschap van Paulus. Paulus pleit voor eenheid in het evangelie en de verkondiging en wijst de kring van Jacobus terecht. Het gaat dan over de wet en de genade en hoe Joden en niet Joden daarmee om moeten gaan. Waarom neemt Paulus twee getuigen mee, Barnabas en Titus? Uit eindelijk volgt er een handdruk (Gal. 2:9) en zijn de broeders het met elkaar eens .
Kijk en luister zelf wat de Bijbel zegt over het apostelschap van Paulus door te dubbelklikken op de linkerfiguur of met je vingers die figuur aan te raken. Wil je de sheets zien klik dan op de rechterfiguur.

De brief aan de Galaten studie deel 3

De brief aan de Galaten studie deel 3

Deel 3
In de derde studie wordt stil gestaan bij de volgende punten:
1. Voor de wet gestorven, einde van de wet
2. Rechtvaardiging is door het geloof
3. Waarom dwingt u de heidenen op Joodse manier te leven?
4. Wie heeft u betoverd?
5. Waartoe dient de wet?

Sheets: De brief aan de Galaten Deel 3

Sheets: De brief aan de Galaten Deel 3

Korte inhoud deel 3
We hebben onze Bijbel in overzichtelijke hoofdstukken en verzen ingedeeld, makkelijk om dingen op te zoeken. Bovendien hebben we bijbelboeken en hoofdstukken opgesplitst in zg. perikopen, waarboven we een kort opschrift hebben geplaatst wat een beetje betrekking lijkt te hebben op de inhoud. Soms lijkt het er niet op, in ons geval nu wel: ‘Voor de wet gestorven’. Dit opschrift dekt de lading zeer wel.

Hoe komt Petrus ertoe om heidenen te dwingen Joods te leven. Paulus vraagt aan Petrus:

“Waarom dwingt u dan de heidenen op de Joodse manier te leven?”

Nu geeft Pauls een les aan Petrus over Joden en Heidenen. Wij van nature Joden, dus geen heidenen, WIJ WETEN HET. We moeten ons hierbij goed realiseren dat de Joden dan al zeker zo’n 1500 jaar de thora van God hebben, aangevuld door de geschriften van richters en profeten. Heel hun geschiedenis is begeleid door de Heere God en Zijn dienaren die Gods onderwijs gaven.

Na zijn uitleg vraagt hij aan Petrus:

Waarom dwingt u dan de heidenen op Joodse manier te leven?

Waarom zullen we dan het gebouw van wettische plichten dan toch weer oprichten, dit om gerechtigheid te verwerven? Had het dan niet afgebroken mogen worden, waren we door te wijzen op der gerechtigheid door geloof dan verkeerd bezig?

Het is verbazend om te zien wat Petrus doet, we lezen dat in Galaten 1:11 e.v.: Petrus zonderde zich af van de heidenen toen er Joden uit de kring van Jacobus kwamen. De studie laat zien wat dit dan betekent.

Dan is de conclusie van Paulus: Is Christus dan een dienaar van de zonde, Galaten 2:18? Dat kan toch niet, volstrekt niet!

Genade alleen! Galaten 2:1:

“Ik doe de genade van God niet teniet; want als er gerechtigheid door de wet zou zijn, dan was Christus tevergeefs gestorven”.

 

De brief aan de Galaten studie deel 4

De brief aan de Galaten studie deel 4

Deel 4
In het laatste studie-deel komen we bij een meer onderwijzend gedeelte van Paulus. Ging het tot nu toe om de verdediging van het geloof tegenover het Judaïsme, in dit gedeelte worden we onderwezen in het geloof en geloofsgroei. Het slotdeel 4 omvat de volgende punten:
1. Terublik
2. Paulus geeft op typologische wijze meer geestelijk inzicht.
3. Israël onder de wet
4. Gemeente is NIET onder de wet maar door het geloof in Christus

 

 

Sheets: De brief aan de Galaten Deel 4

Sheets: De brief aan de Galaten Deel 4

Korte inhoud deel 4
Paulus had eerder op Abraham gewezen. Hij werd gerechtvaardigd door het geloof en dat was 430 jaar voordat de wet bij Sinaï aan het volk werd gegeven. Nu gaat Paulus verder en geeft ons op typologische wijze meer geestelijk inzicht in de wet en de genade van Chritus. We lezen over:
-Sara (vrije)
-Hagar (Slavin)

We gaan in dit deel zien dat Paulus hogere theologie bedrijft, wanneer hij Sara, de vrije, juist voorstelt als onvrije, gevangen door de wet. De wet brengt slavernij. Het aardse Jeruzalem staat zinnebeeldig voor die slavernij. De lijn Hagar-Ismaël is het type van het vlees en verwijst daarmee naar de berg Sinaï (vers 24) en is daarmee een type van de wet, dus van slavernij en is daarmee een zinnebeeld van het volk Israël dat onder de wet leeft.

De Gemeente echter is niet onder de wet. Wij gelovigen weten dat de rechtvaardiging niet door werken der wet is, maar door het geloof in Christus. Christus is voor ons de vervulling van Gods belofte aan Abraham gedaan.

Ieder die meent, hoe klein ook, toch weer iets van de wet en het Joodse geloof te moeten nastreven moet zich deze dingen goed realiseren: Terug naar de wet, maakt los van Christus en daardoor val je uit de genade. Een zeer ernstige boodschap.
Besef ook wat in Galaten 6:7 staat:

God laat niet met Zich spotten.

We moeten Hem ten alle tijden met ieder ons gegevens schriftwoord serieus nemen. We overdenken nog weer even het geestelijk uitgangspunt. De besnijdenis en beseffen dat de besnijdenis symbool staat voor het houden van de wet en geeft geen enkel garantie voor de rechtvaardiging.

Geloof daarentegen werkt door de liefde, niet door harde wetmatigheden.

Alzo lief heeft God de wereld gehad dat
Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft,
op dat een ieder die gelooft niet verloren
ga maar eeuwig leven hebben

Paulus spreekt de Galaten streng aan, maar ik denk ook met een verdrietig en bewogen hart.

U liep zo goed

er was zo’n fijne ontwikkeling in de gemeente, men wist waarom het ging en daar stond men voor.

Wie heeft u verhinderd?

Vanuit het Grieks mag je hier evengoed lezen: “wie heeft u van richting doe veranderen?” Dat is het ernstige dat op subtiele wijze bewerkt wordt. We kunnen hier ook een tactiek herkennen die de boze vaker gebruikt.

De Gemeente kan dus verleid worden tot Judaïsme, maar ze kan ook maatschappelijk geëngageerd raken en de Bijbelse boodschap uit het oog verliezen. Ze kan zo pastoraal bewogen worden dat ze de Bijbelse ethiek uit het oog verliest en het humanisme stelt boven Gods woord. Zuurdeeg, denk aan de gelijkenis in Math. 13:33-35.

Een weinig zuurdeeg maakt het gehele deeg zuur.

Zoals wet en werken bij elkaar horen, zo ook geloof en vrucht.
– Werken ontstaan door inspanning
– Vrucht ontstaat door groei

Ben jij benieuwd wat Ds. Schouten hierover verteld? Dubbel klik dan op bovenstaande linkerfiguur.

 

De genade van onze Heere Jezus Christus
zij met uw geest, broeders! Amen